Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"Lioessens
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Laatste Eer Lioessens
 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 • www.DLEljussens.simpsite.nl
 • begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com
 • Contactgegevens van bestuursleden staan bij de contactgegevens op de website.
 
De penningmeester van De Laatste Eer is aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens. Hij/zij is te bereiken via begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens verwerkt voor sommige de aangesloten vrijwilligers van de vereniging de burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de ‘opgaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen’.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het bijhouden van leden die 18 jaar worden (het gratis lidmaatschap is tot 18 jaar)
 • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens) tussen zit. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Dit is niet van toepassing.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens van leden worden verzameld en gegevens van overleden (voor het jaarverslag).
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijv. gegevens voor de afhandeling van ‘opgaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen’ van de vrijwilligers. Of aantallen mannen en vrouwen en leeftijden voor het actuarieel rapport.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd) . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lioessens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via begrafenisvereniging.lioessens@gmail.com of via een ander lid van het bestuur.
 
Maak simpel je website Eigen site maken